Vårt nya namn Cebe är gammalt.

Det är inget fel på namnet Elektroskandia Belysning men Cebe Belysning är bättre. Det stod på kvalitetsarmaturer redan på 1930-talet och nu dammar vi av det.

Där Elektroskandia Belysning har varit ett självklart val kommer Cebe också att vara det, kvaliteten är oförändrat hög. Vår position som en av Sveriges ledande leverantörer och samarbetspartner inom belysningsarmaturer ska förstärkas. Vi räknar inte med att namnbytet i sig kommer att göra hela jobbet, men tillsammans med våra belysningssäljare och ljusdesigners runtom i landet tror vi att det nya varumärket kommer att hjälpa oss att bli ett ännu mer självklart val. 

Att vi dammar av namnet är en halvsanning. Det används redan idag på vissa produkter men kommer alltså framöver helt att ersätta Elektroskandia Belysning. Eventuellt kvarvarande damm kommer från 1894 då CEBE startades (Christian Bergs Elektriska Byrå). Bolaget förvärvades senare av ASEA 1930 där materialet såldes via ASEA IM (Elektroskandia). 1969 köper Asea Järnkonst AB av Gösta Carlsson och Cebe blir en del av Järnkonst. 2016 ger vi alltså namnet både ny mark och nya möjligheter.

Läs mer om vår historia här.


Kontakta oss gärna, vi är inte längre bort, än ett telefonsamtal 0771-391000

DIALux


DIALux är ett professionellt belysningsberäkningsprogram som hjälper till att ge bekräftelse på kunskapen bakom och ge kunden nödvändig information om anläggningen innan beslut fattas.

DIALux är att öppet program som kan laddas ner gratis via länk på

DIALs hemsida.


Elektroskandia är sedan 2003 medlem i DIALux och alla våra armturer finns givetvis med.
Elektroskandias armaturdatabas för DIALux är designad för att vara så enkel och snabb som möjlig, här är det enkelt att välja och jämföra olika typer av belysningsarmaturer.

DIALux utvecklas hela tiden och kan göra mycket avancerade ljusberäkningar, det är viktigt att som användare hela tiden se till att man använder den senaste versionen.
Detta kan göras på www.dial.de eller klicka här.

Ladda ned vår DIALux-plugg

Ladda ned DIALux-plugg

Kontakt

Användarvillkor

Användarvillkor internetbutiken.

Sollentuna 2012-01-30

TILLÄMPLIGHET

På den här sidan (och i de dokument som här hänvisas till) informeras köparen om de allmänna villkor (”villkor”/”avtal”) under vilka Elektroskandia Sverige AB (”Elektroskandia”) tillhandahåller produkter på webbplatsen www.elektroskandia.se. Läs noga igenom villkoren innan produkter beställs från webbplatsen. Genom att beställa accepterar köparen villkoren. Skriv ut en kopia av villkoren som kan användas som framtida referensmaterial. Markera "Jag har läst och godkänt villkoren" i momentet. Om köparen inte accepterar villkoren kan produkter inte beställas från webbplatsen.

BOLAGSINFORMATION

www.elektroskandia.se är en webbplats som upprätthålls av Elektroskandia och webbplatsens butik (”internetbutiken”) drivs av detta bolag. Elektroskandia är registrerat under organisationsnummer 556014-8412 med huvudkontor på adressen Norrvikenleden 97, 191 83 Sollentuna.

Vårt momsregistreringsnummer är SE556014841201.

TJÄNSTERS ÅTKOMLIGHET

Internetbutiken nås på www.elektroskandia.se. Den är endast avsedd för fysiska och juridiska personer i Sverige. Internetbutiken är vidare endast avsedd för näringsidkare och således inte konsumenter. Köparen ansvarar för att han har den utrustning och internetuppkoppling som krävs för användande av tjänsten.

BEHÖRIGHET

För att beställa i Internetbutiken krävs att köparen är registrerad kund samt har fått användarnamn och lösenord. Köparen förbinder sig att:

  1. inte avslöja lösenordet för någon obehörig
  2. inte förvara anteckning om lösenordet så att obehörig får anledning att förknippa lösenordet med Internetbutiken.

Lösenordet skall förvaras på betryggande sätt. Köparen ansvarar gentemot Elektroskandia dels för alla köp gjorda med stöd av köparens användarnamn och lösenord, dels för annan skada som kan uppkomma genom försummelse från köparens sida vid handhavande av lösenord.

Köparen skall omedelbart informera Elektroskandia om ändringar i behörighet ändras, t.ex. när anställd slutar hos köparen.

Köparen skall omedelbart meddela Elektroskandia om det finns risk att någon obehörig känner till lösenordet. Köparen är ansvarig för all användning av internetbutiken, baserat på ovanstående lösenord, fram till dess det spärras av Elektroskandia.

BESTÄLLNING

Köparen kan beställa på det sätt som beskrivs på webbplatsen. Avtalet upprättas samtidigt som Elektroskandia bekräftar köparens beställning.

ELEKTROSKANDIAS LEVERANS- OCH BETALNINGSVILLKOR

Angående Leverans och betalningsvillkor se Elektroskandias hemsida under Kundservice.

Vid beställning via internetbutiken levereras alltid varorna/produkterna från vårt centrallager i Örebro. Det går med andra ord inte att beställa/reservera produkter via vår internetbutik som finns i våra fysiska butiker.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Samtliga immateriella rättigheter till webbplatsen inklusive allt innehåll ägs eller licensieras av Elektroskandia. Material på webbplatsen får inte på något sätt användas utan vårt skriftliga medgivande. Användning av webbplatsen ger inte användaren någon som helst rätt till materialet eller någon licens att använda sig av de immateriella rättigheterna utan vårt skriftliga medgivande.

PRODUKTDATA

Elektroskandia tillhandahåller beskrivningar och information om produkter som finns tillgängliga på internetbutiken. Vi strävar efter att innehållet i denna information är korrekt men vi kan inte garantera att innehållet på webbsidan är felfritt. Elektroskandia ansvarar inte för fel, skada eller annan ekonomisk förlust på grund av sådant fel utöver vad som framgår av Elektroskandias Leverans- och betalningsvillkor.

INTEGRITET

Elektroskandia är personuppgiftsansvarig i enlighet med Personuppgiftslagen 1998:204 och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Elektroskandia agerar i enlighet med ovan nämnda lagstiftning och annan sådan nationell lagstiftning rörande skydd för personuppgift som kan bli tillämplig på Elektroskandias verksamhet. Elektroskandia behandlar inte några personuppgifter utan köparens vetskap och överför inte köparens personuppgifter till någon annan utan köparens uttryckliga samtycke. Vidare har köparen i enlighet med Personuppgiftslagen rätt att informeras om Elektroskandias behandling av sina personuppgifter och köparen har rätt att begära rättelse av eventuella felaktigheter i dessa uppgifter. Elektroskandia upprätthåller köparens rätt att bli informerad och efter skriftlig begäran från köparen korrigerar Elektroskandia alla eventuellt felaktiga personuppgifter som behandlas av Elektroskandia. Information om Elektroskandias behandling av köparens personuppgifter tillhandahålls kostnadsfritt. Elektroskandia förbehåller sig emellertid rätten att debitera köparen kostnader för sådan rapportering av information som begärs mer än en gång per kalenderår.

COOKIES

När köparen besöker webbplatsen, eller någon annan webbplats som länkats till från denna webbplats, kan Elektroskandia komma att lagra på köparens dator viss information i formen av en ”cookie”, som ger Elektroskandia möjlighet att anpassa webbsidan efter köparens intressen och preferenser.

En cookie är en liten textfil som den webbsida som besöks sparar på besökarens dator. Cookies används av många webbplatser för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Den information som finns på en cookie kan användas för att studera en besökares surfbeteende.

Det finns två sorters cookies. Den första sparar en fil för framtiden på besökarens dator och används exempelvis för funktioner som beskriver vilken information som är ny på webbsidan sedan den senast besöktes. Den andra sortens fil kallas ”sessions-cookie”. Den sparas tillfälligt i besökarens dators minne under tiden denne besöker webbsidan och surfar bland dess undersidor samt används exempelvis för att avgöra vilket språk besökaren valt. Sessions-cookies lagras inte på besökarens dator för framtiden utan raderas i samband med att denne stänger sin webbläsare.

Elektroskandia använder cookies bland annat för statistiska ändamål.

Köparen kan ställa in sin dator så att den blockerar cookies. Om så görs, kan Elektroskandia dock inte garantera att alla delar av internetbutiken kommer att fungera som avsett. Tillvägagångssättet för att blockera cookies kan variera beroende på vilken webbläsare köparen använder. Välj ”Hjälp” eller annat relevant menyalternativ i webbläsaren för instruktioner.

På www.elektroskandia.se används Google Analytics webbanalysverktyg för att kunna analysera hur besökare använder webbplatsen. Även till detta används cookies, som vidarebefordrar information för lagring, för att Elektroskandia ska kunna utvärdera hur webbplatsen används. Informationen kan komma att överföras från Google till en tredje part om det krävs enligt lag, eller om en tredje part ska behandla informationen.

När köparen använder www.elektroskandia.se samtycker köparen till att cookies används enligt ovan. Vill köparen inte att cookies lagras i dator/smartphone kan webbläsarens säkerhetsinställningar ändras. Läs mer om detta i webbläsarens hjälpfunktion.

Observera att utan session cookies kan internetbutiken inte användas!

VILLKORSÄNDRINGAR

Elektroskandia förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor och all annan information på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, priser och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Ändring påverkar inte beställningar som gjorts för vilka Elektroskandia redan skickat en orderbekräftelse.

LÄNKAR TILL TREDJE PART

På Elektroskandias webbplats och internetbutiken kan det finnas länkar till tredje part och andra webbplatser. Elektroskandia ansvarar inte för informationen på dessa webbplatser eller för deras tillförlitlighet och funktion. Elektroskandia ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av andra webbplatser.

TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal. Tvist skall handläggas av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.